Tag: உடல் மண்ணுக்கு உயிர் தமிழுக்கு

தமிழர் தந்தை சி.பா.ஆதித்தனார் நினைவு நாள் இன்று

சி.பா.ஆதித்தனார் நினைவு நாள் 24.5.1981 1938இல் முதல் இந்தி எதிர்ப்புப் போரில் “தமிழ்நாடு தமிழருக்கே ” முழக்கம் பிறந்தது. நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும்...